ADA-2003-D48 (Disiplinærnemnden)

Disiplinærnemnden fant under dissens (4-1) at advokaten ikke hadde opptrådt i strid med god advokatskikk i en sak mot klageren ved å ha fremlagt et brev som stammet fra en tidligere sak hvor han bistod klageren. Uttalt at i sak mot tidligere klient må advokaten være meget varsom med å fremlegge korrespondanse og øvrige saksdokumenter fra tidligere oppdrag for motparten. I dette tilfelle hadde advokaten ikke opptrådt i strid med god advokatskikk da brevet ikke gjaldt eksklusiv og fortrolig informasjon mellom advokaten og hans tidligere klient. Brevet var i sin helhet blitt gjengitt i en tidligere dom, som var offentlig, og var således tilgjengelig for alle.