U bind VI (Disiplinærnemnda 1992) s. 300

Advokaten hadde i et brev til retten opplyst at han fratrådte som prosessfullmektig på grunn av motsetningsforhold mellom ham og klienten. Det ble i brevet ikke opplyst noe om hva som var årsaken til dette motsetningsforholdet. Advokaten ble ikke ansett for å ha opptrådt i strid med god advokatskikk ved å gi retten en slik underretning.