U bind VII (Disiplinærnemnda 1994) s. 181

Motparten i en tidligere sak tilskrev advokaten om saken, samt anmodet om advokatens bistand i en annen sak. Disiplinærnemnda uttalte at taushetsplikten også gjelder i forhold til den som søker råd hos advokat selv om advokaten ikke påtar seg oppdraget. Det var likevel ikke i strid med taushetsplikten at advokaten som avslo oppdraget, informerte sin part da henvendelsen i det vesentlige omhandlet den sak partene var involvert i.