2)

Alle som ansettes bør undertegne en taushetserklæring, som eventuelt kan inntas i ansettelsesavtalen. En slik taushetserklæring bør også kreves undertegnet av andre som regelmessig har adgang til advokatens kontor eller databaser. I en slik erklæring bør det også vises til straffeloven § 211, hvor det uttrykkelig fremgår at taushetsplikten også gjelder for advokatens «hjelpere».

I uttalelse 31 av 5. april 2012, har etikkutvalget vist til at denne bestemmelsen naturlig også må omfatte jusstudenter som arbeider for en advokat eller et advokatfirma.