1)

Dette punktet stadfester betydningen av advokatens taushets- og fortrolighetsplikt. Skal advokaten kunne utføre sin oppgave og bistå klienten på en best mulig måte, er det nødvendig at han får alle opplysninger som er av betydning. Dette forutsetter at advokaten har klientens tillit, slik at klienten vet at han trygt kan gi advokaten alle opplysninger i forvissning om at disse ikke vil bli brakt videre uten hans samtykke. Det samme gjelder opplysninger advokaten innhenter eller mottar fra andre enn klienten. Også her vil advokatens plikt til å behandle opplysningene fortrolig være en grunnleggende forutsetning.

Taushets- og fortrolighetsplikten er nødvendig for at advokaten skal kunne utføre sine oppgaver i rettspleien. Advokaten ville ellers ikke kunne bistå sine klienter på en effektiv måte, verken i straffesaker eller i sivile saker. Taushetsplikten er en rettssikkerhetsgaranti og en forutsetning for et fungerende rettssamfunn. Den er således av stor samfunnsmessig betydning, foruten at den ivaretar klientens og advokatens interesser. Dette gjelder også i tilfeller hvor det ikke foreligger konflikter. Gjennom sin rådgivning vil advokaten kunne forebygge konflikter og avverge ulovlige handlinger. En klient ville neppe søke advokatens råd, f. eks. om en handling ville være ulovlig eller ikke, hvis han ikke var sikker på advokatens taushet.Se også pkt 2.3.3 som angir at advokaten skal kreve taushets og fortrolighetsplikt overfor ansatte.

Etikkutvalget har i uttalelse 22 av 19. desember 2006 frarådet at advokater sitter i åpent kontorlandskap der dette er plassert åpent ut mot resten av kontormiljøet i organisasjonen. Uttalelsen baserer seg på en henvendelse fra ”husadvokater” i en næringslivsorganisasjon. I uttalelse nr. 36 av 29. mai 2019 fant Etikkutvalget at det ikke er grunnlag for å si at drift av advokatvirksomhet i åpent kontorlandskap i seg selv er uforenlig med taushets- og fortrolighetsplikten, men at man må innføre tiltak og forsvarlige rutiner som ivaretar de krav som følger av taushets- og fortrolighetsplikten.