2)

Pkt. 2.3.1 ble føyd til ved revisjonen i 2001 for å understreke og fremheve taushetspliktens samfunnsmessige betydning i rettspleien. Det ble i den forbindelse uttalt (jfr. Etikkutvalget, Innstilling s. 20) at pkt. 2.3.1 annet ledd måtte ses på bakgrunn av de forsøk på innhugg i taushetsplikten som fra tid til annen ble gjort ut fra i og for seg aktverdige formål, som bekjempelse av organisert kriminalitet, narkotikaforbrytelser, incest osv. Det ble antatt at bestemmelsen ville medvirke til økt bevissthet om den betydning taushetsplikten har i et rettssamfunn og motvirke at det finner sted en uthuling av taushetsplikten