3)

Advokatens integritet beskyttes bl.a. av reglene om advokatens uavhengighet, jfr. pkt 2.1, 2.1.1 og 2.1.2 ovenfor. Sørger ikke advokaten for å ivareta sin frie og uavhengige stilling, vil det lett kunne bli reist spørsmål om hans hederlighet eller integritet, f. eks. hvis egne økonomiske interesser blandes sammen med klientens interesser.

Integritet forutsetter at advokaten ikke lar seg påvirke av andre hensyn enn hensynet til egen klient. Viktigheten av at klientene og andre har tillit til advokatene fremheves ofte av disiplinærmyndighetene i reglene om interessekonflikter, jfr. kommentaren til Regler for god advokatskikk pkt. 3.2.1 og 3.2.2.

I pkt 1.2 tredje ledd er det fastsatt at advokaten ikke bør identifisere seg med sin klient. Som nevnt vil det kunne bli oppfattet som en form for identifikasjon hvis advokaten formulerer seg slik at han innestår personlig for klientens syn eller går god for klientens handlemåte. En slik opptreden kan medføre tvil om advokatens integritet og uavhengighet i forhold til klienten. Det er viktig at advokaten ivaretar sin faglige integritet, også når det gjelder de juridiske argumenter som fremføres (se til illustrasjon avgjørelsen i U Bind VII (Oslo 1995 s. 440), referert under Regler for god advokatskikk pkt. 1.2).