5)

I pkt. 1.2 annet ledd er det presisert at advokaten skal ivareta sine klienters interesser uten tanke på personlig fordel eller risiko, politisk oppfatning, rase, religion eller utenforliggende hensyn, og i pkt. 1.2 tredje ledd er det fastsatt at advokaten har krav på ikke å bli identifisert med de standpunkter og interesser klienten har. Press utenfra etter pkt. 2.1.1 annet punktum kan også være press fra egen klient. Advokaten må ikke la seg presse av klienten til ikke å ivareta sin overordnede plikt til å fremme rett og hindre urett og må alltid opptre innenfor lovens ramme.