B Bind I (Disiplinærnemnden 1997) s. 18

Advokaten hadde kjøpt en hytteeiendom av sin klient. Advokaten hadde ikke som oppdrag å selge hytteeiendommen, men han hadde hatt andre oppdrag for klienten både før og etter at handelen med hytteeiendommen fant sted. Disiplinærnemnden fant det kritikkverdig at advokaten i en slik situasjon innlot seg på en handel med sin klient uten å sørge for at denne hadde annen fagkyndig bistand til å ivareta sine interesser. Uttalt at det var i strid med pkt. 2.1 i de etiske regler å innlate seg på egenhandel med klienten på en måte hvor det kunne oppstå tvil om advokatens uavhengighet.