U bind VI (Bergen krets mfl. 1992) s. 239

Ansvar var blitt gjort gjeldende overfor en advokat som var sikret i henhold til en vanlig ansvarsforsikring for advokater. Som prosessfullmektig for den forsikrede advokaten opptrådte en advokat som var ansatt i forsikringsselskapet. Denne ble ansett å ha opptrådt i strid med god advokatskikk ved at han mens han var prosessfullmektig hadde fremsatt på vegne av selskapet et bindende forlikstilbud uten at sikrede var kjent med dette. Uttalt at advokaten i slike tilfelle ikke kan ta direktiver fra sin arbeidsgiver eller la seg påvirke av arbeidsgiverens ønske eller interesser ved ivaretakelsen av klientens interesser.