1)

Pkt. 2.1.2 er en bestemmelse som retter seg direkte mot økonomiske interesser som advokaten måtte ha. Bestemmelsen er en videreføring av § 12 (Sammenblanding av økonomiske interesser) i Regler for god advokatskikk slik disse lød før revisjonen i 1991. Første ledd i § 12 var identisk med første ledd i det nåværende pkt. 2.1.2 bortsett fra på et vesentlig punkt. Ordet «bør» i § 12 ble ved revisjonen i 1991 erstattet av ordet «må». Denne endring var i samsvar med den holdning og det syn som var kommet til uttrykk gjennom disiplinærmyndighetenes praksis.