5)

Første punktum i annet ledd fastsetter at advokaten ikke må gjøre seg økonomisk interessert i utfallet av saken ved helt eller delvis å overta klientens krav. Dette må naturlig forstås slik at det gjelder overtakelse av det krav som er gjenstand for oppdraget. Bestemmelsen i annet ledd første punktum har for øvrig nær sammenheng med reglene om salærberegning i pkt. 3.3.2, jfr. kommentaren til denne bestemmelsen.