7)

Siste punktum i pkt. 2.1.2 annet ledd inneholder en varslingsregel. Representerer advokaten helt eller delvis egne økonomiske interesser, skal han gjøre sine medkontrahenter og andre interesserte oppmerksom på dette.