1)

Pkt. 2.1.3 ble innført i Regler for god advokatskikk ved revisjonen i 2001. Bestemmelsen supplerer domstolslovens regler om organisering av advokatvirksomhet. Det som er uttalt i pkt. 2.1.3, følger i og for seg av de alminnelige regler om uavhengighet. Man fant det likevel hensiktsmessig å innta en særbestemmelse om organisering av advokatvirksomhet i pkt. 2.1. Som begrunnelse er det i Etikkutvalget, Innstilling (s. 15) vist til den utvikling som har funnet sted – og som stadig finner sted – når det gjelder organisering av advokatvirksomhet på nye måter og med nye samarbeidskonstellasjoner både nasjonalt og internasjonalt. Det er påpekt at denne utviklingen har sammenheng med den generelle samfunnsmessige utvikling og en endret markedssituasjon for advokatene med skjerpet konkurranse og at prinsippet om advokatens uavhengighet da lett kan komme i bakgrunnen i bestrebelsene etter å tilpasse seg de endringer som finner sted. En særbestemmelse om organiseringen av advokatens virksomhet kan motvirke dette og skape økt bevissthet om at hensynet til advokatens uavhengighet må ivaretas. Pkt. 3.2.6 omtaler hvordan bestemmelsene om interessekonflikter gis anvendelse på fellesskap.