2)

Pkt. 2.1.3 ivaretar advokatens uavhengighet i flere relasjoner. For det første gjøres det klart at advokaten ikke ved avtaler eller på annen måte kan organisere sin virksomhet på en måte som medfører begrensninger i advokatens muligheter for å bistå klienten på beste måte. Dette medfører at advokaten ikke vil kunne inngå avtaler om samarbeid med andre advokater eller profesjoner, som forutsetter eksklusivitet slik at advokaten hvis det i saken er behov for andres bistand, ikke fritt kan velge ut fra klientens interesser hvem han skal henvende seg til.