3)

Dernest følger det av bestemmelsen at advokaten gjennom organiseringen av sin virksomhet må sørge for at hans uavhengighet heller ikke på annen måte blir svekket. Dette innebærer bl.a. at advokaten ved utformingen av avtaler om samarbeid med andre advokater eller profesjoner må sørge for at han ikke forplikter seg på en måte som svekker hans uavhengige stilling til oppdrag og klienter han får som følge av samarbeidet. Advokaten må således sørge for at han har den nødvendige uavhengighet både når det gjelder spørsmålet om han skal påta seg oppdraget og hvorledes oppdraget skal utføres. Det følger for øvrig av domstolsloven § 232 første ledd siste punktum at et advokatselskap, hvor advokaten er deltaker, ikke kan instruere advokaten om den faglige utførelsen av oppdraget.

Er advokatens virksomhet organisert i et selskap hvor advokaten arbeider sammen med andre, kan krav eller forventninger om inntjening legge et press på advokaten som kan påvirke utførelsen av de oppdrag han får. Domstolloven har regler om organisering av advokatvirksomhet som skal ivareta advokatens uavhengighet til selskapets eiere. Etter domstolloven § 231 kan selskaper som driver advokatvirksomhet, bare eies av personer som utøver en vesentlig del av sin yrkesaktivitet i selskapets tjeneste. Domstolloven suppleres av Regler for god advokatskikk. Det følger av disse regler at advokaten under utførelsen av det enkelte oppdrag ikke må la seg påvirke av press fra kolleger eller andre han arbeider sammen med, verken når det gjelder inntjening eller andre forhold. I praksis blir det særlig viktig at advokaten under utførelsen av oppdraget ikke lar seg styre av økonomiske overlegninger fra sine kolleger i advokatfellesskapet.

Om advokater ansatt i forsikringsselskaper som yter rettshjelp, se ovenfor under punkt 2.1.1.