7.5 Salær

Det er en rikholdig rettspraksis som gjelder salærfastsettelser i forbindelse med saksomkostningsavgjørelser. Domstolenes utgangspunkt ved avgjørelsen følger av de gjeldende lovbestemmelser i tvisteloven § 20-5 som er en videreføring av bestemmelsen i tvistemålsloven § 176.

Men det er få avgjørelser knyttet til salærkrav som er brakt inn for domstolene direkte.

Borgarting Lagmannsrett har i dom av 18.12.1995 publisert som LB-1994-1035 (RG-1996-1523) gått detaljert inn i salærberegningen til saksøkte advokat, og drøftet berettigelsen av å motregne egne salærkrav i klientkontoen.

Gulating lagmannsrett har i en dom publisert som LG-1997-1331 tatt ”utgangspunkt i de normer og regler som gjelder ved beregning av salær og spesifikasjon av grunnlaget for slik beregning”.

I dom av 27.09.2002 publisert som TOSLO-2001-4192 har tingretten lagt til grunn følgende om sin prøvingsadgang i forbindelse med det omtvistede salær:

”Retten legger etter dette til grunn at retten har kompetanse til å overprøve salærfastsettingen på grunnlag av advokatforeningens Regler for god advokatskikk.”

Med dette som utgangspunkt har retten foretatt en konkret vurdering av det omtvistede salær etter de vurderingsnormer som gjelder.

Oppsummert er rettstilstanden at i denne type saker, hvor tvisten om salæret er brakt direkte inn for domstolene, at domstolene vil prøve om det omtvistede krav er rett og rimelig ut fra de gjeldende normer for salærberegning. På den måten vil også Regler for god advokatskikk og oppdragsbekreftelsens innhold inngå i den samlede vurdering.

De sakene som gjelder salær har gjerne også med krav som dreier seg om påberopte kontraktsrettslige mangler, spørsmål om oppdragsavtalens gyldighet samt erstatning. I den vurdering domstolene foretar i forhold til slike spørsmål, vil Regler for god advokatskikk kunne inngå som en del av grunnlaget for rettsanvendelsen.

Borgarting Lagmannsrett har i dom av 06.11.1998 publisert som LB-1996-2394 drøftet spørsmålet om manglende melding til et forsikringsselskap ga grunnlag for erstatning og motregning i salæret som refererte seg til den konkrete saken. Forhold til Regler for god advokatskikk punkt 3.4 er drøftet.

I dommen av 27.09.2002 publisert som TOSLO-2001-4192, referert til ovenfor, har tingretten lagt til grunn at den også har kompetanse til å foreta en beskjæring av salæret basert på kontraktsrettslige mangelsinnsigelser.

Gulating Lagmannsrett har i dom av 14.03.2008 publisert som LG-2007-91077 (RG-2008-929) med utgangspunkt i Regler for god advokatskikk og vurderingsnormer for øvrig, lagt til grunn at oppdragsavtalen var ugyldig med hjemmel i avtaleloven § 33. Advokaten som hadde reist saken fikk derfor ikke betalt for sine tjenester. Dertil ble advokaten i motsøksmål dømt til å betale erstatning for utgifter som knyttet seg til, og var avledet av oppdraget.