1)

Bestemmelsen kom inn i de etiske regler i 1987 etter initiativ fra Juristforbundets advokatfullmektiggruppe. Hensikten var å få ryddigere forhold i ansettelses- og lønnsvilkårene mellom advokat og fullmektig, samt å understreke prinsipalens veilednings- og tilsynsplikt. Bestemmelsen ble videreført i uendret form ved revisjonen i 1991. CCBE Code of Conduct har ingen tilsvarende bestemmelse.