2)

Det er fastsatt i pkt. 5.7. første punktum at det må foreligge et «reelt ansettelsesforhold» mellom advokaten og fullmektigen. Dette medfører at fullmektigen verken kan drive egen næring som advokatfullmektig eller utføre sin advokatvirksomhet i et annet ansettelsesforhold. Som regel vil prinsipalen også være fullmektigens arbeidsgiver. Det formelle ansettelsesforholdet er imidlertid ikke avgjørende. I foretak med egne juridiske avdelinger, vil som regel både advokaten og fullmektigen være ansatt i selskapet og således ha den samme arbeidsgiver. Når det gjelder pkt. 5.7 er det avgjørende at den stilling som fullmektigen har, er underlagt advokaten, noe som forutsetter at de begge arbeider i samme avdeling i den organisasjonsstruktur foretaket har.