4)

At det skal foreligge et skriftlig kontraktsforhold mellom prinsipalen og fullmektigen, følger også av den alminnelige regel i arbeidsmiljøloven (lov av 17. juni 2005 nr. 62) § 14-5. Ansettelseskontrakten må selvfølgelig være i samsvar med lovgivningens krav og de advokatetiske regler. Advokatforeningen har utarbeidet en standardkontrakt for advokatfullmektiger som anbefales brukt.