5)

Det er fastsatt i pkt. 5.7 tredje punktum at fullmektigen skal sikres en «fast, rimelig avlønning». Dette innebærer bl.a. at det ikke kan avtales at fullmektigen skal være avhengig av å tjene inn sin egen lønn. Noe forbud mot prosentavlønning kan ikke utledes av bestemmelsen, så fremt fullmektigen er garantert en viss minstelønn. I en utrykt dom fra Bergen byrett av 15.02.2001 (sak nr. 00-02050 A/03), som gjaldt en arbeidsrettssak mellom en advokatfullmektig og dennes tidligere prinsipal, la retten til grunn som en rimelig avlønning antatt minstelønn for en statsansatt jurist. Dette var i samsvar med en uttalelse i saken fra Tilsynsrådet, som bygget på opplysninger fra Advokatforeningen.

Hovedstyret har i august 2014 vedtatt «Veiledning for prinsipal og advokatfullmektig».