6)

Prinsipalen har plikt til å sørge for at fullmektigen får forsvarlig veiledning i sitt arbeid. Dette gjelder alle sider ved fullmektigens arbeid, både av faglig og praktisk art. Det faller også inn under bestemmelsen at fullmektigen får en forsvarlig innføring og veiledning i advokatetiske spørsmål. Det er intet krav at all veiledning skal gis av prinsipalen selv så lenge prinsipalen sørger for at nødvendig opplæring gis av andre, f.eks. av andre advokater ved kontoret eller eksternt ved deltakelse på kurs o.l. Det er etter hvert blitt vanlig at større advokatfirmaer har egne opplæringsprogram for nyansatte jurister.