ADA-2001-10 (Møre og Romsdal krets mfl.)

Uttalt at pkt 5.7 ikke setter et forbud mot en provisjonsavlønning, men at provisjonsavlønningen i så fall må gis som et tillegg til en fast, rimelig grunnavlønning som sikrer fullmektigen et rimelig sikkerhetsnett ved sviktende oppdragsmengde, samt ved sykdom o.l. Advokaten hadde opptrådt i strid med pkt. 5.7 ved å ha ansatt en fullmektig på vilkår hvor lønnen fullt ut var provisjonsbasert og heller ikke sikret noen utbetaling ved sykdom.