ADA-2006-D56 (Disiplinærnemnden)

Klagen ble tatt til behandling selv om klagefristen var oversittet, da det forelå særlige grunner. Dette ble begrunnet med at det var foretatt megling, samt sakens materielle innhold. Advokatfullmektigen hadde vært ansatt hos advokaten med provisjonslønn. Om dette var i tråd med Regler for god advokatskikk måtte bero på en tolkning av «fast rimelig avlønning», jfr. Regler for god advokatskikk pkt. 5.7. Disiplinærnemnden fant det klart at en slik ordning var i strid med bestemmelsen. Hoveddelen av lønnen må være fast. Imidlertid kan provisjon benyttes som en «motivasjonsfaktor».