U bind VII (Østfold og Follo krets mfl. 1996) s. 552

Advokatfullmektig hadde opptrådt i strid med god advokatskikk ved å unnlate å informere om følgen av inngått rettsforlik. Det var ikke faglig forsvarlig å fortsette behandlingen av saken, som åpenbart var avgjort ved forliket. Uttalt at det ikke kunne kreves salær for arbeidet som var utført etter at rettsforliket var inngått. Advokatfullmektigen hadde to prinsipaler, og begge ble tildelt irettesettelse.