Henvendelser til motpart

Henvendelse til motpart1)
En advokat skal ikke henvende seg direkte2) til motparten3) når denne er representert ved advokat i den sak henvendelsen gjelder, uten at sterke grunner4) taler for det og det ikke har vært mulig å få kontakt5) med advokaten, som snarest skal orienteres om henvendelsen og grunnen til den.