1)

Bestemmelsen ble videreført fra de tidligere reglers § 4 ved revisjonen i 1991. Den gjennomgikk noen mindre språklige endringer ved revisjonen i 2001.

CCBE Code of Conduct har en tilsvarende bestemmelse i pkt. 5.5.

Etter mønster av CCBE Code of Conduct er bestemmelsen inntatt i kapitlet «Forholdet mellom advokater» (i motsetning til reglene fra før 1991, hvor bestemmelsen var inntatt under kapitlet «Advokatens forhold i sin alminnelighet »). Det er imidlertid ikke hensynet til motpartens advokat som er hovedbegrunnelsen for regelen. Dette er presisert flere ganger av disiplinærorganene, se f.eks. U bind V (Disiplinærnemnda 1990) s. 401. I avgjørelsen i ADA-2001-D15 (Disiplinærnemnden) er dette uttrykt slik:

«Pkt. 5.3 er gitt for å beskytte klienten slik at han, etter å ha engasjert advokat for å ivareta sine interesser, ikke skal risikere å bli utsatt for ensidig og skjev påvirkning med hensyn til rettslig og faktisk argumentasjon. Enkelte klienter vil her være mer utsatt enn andre og dermed ha et større beskyttelsesbehov. Regelen er ikke gitt for å beskytte advokaten mot følelsen av å holdes utenfor.»

Når dette er sagt, må det legges til at et sidehensyn ved bestemmelsen er at man selvfølgelig heller ikke skal vanskeliggjøre sin kollegas forsvarlige arbeid med saken. Dette er kommet til uttrykk i «Explanatory Memorandum and Commentary on the CCBE Common Code of Conduct for Lawyers in the EC» (inntatt I Ringdal s. 58 flg.), hvor det er uttalt at bestemmelsen «is designed both to promote the smooth conduct of business between lawyers and to prevent any attempts to take advantage of the client of another lawyer.»