2)

Man kan ikke omgå forbudet i pkt. 5.3 ved å sende kopi av det brev som sendes motparten til motpartens advokat, jfr. ADA-2001-43 (Oppland krets mfl.). Derimot vil en slik kopi til motpartens advokat som regel være et krav i de særtilfelle hvor advokaten er berettiget til å henvende seg direkte til motparten, jfr. U bind VI (Aust-Agder krets mfl. 1991) s. 157.

Det er lagt til grunn i disiplinærorganenes praksis at det også er i strid med forbudet i pkt. 5.3 å sende kopi av brev til motpartens advokat direkte til motparten, jfr. avgjørelsen i ADA-2002-D103 (Disiplinærnemnden). Dette er strengt, og etter omstendighetene må det kunne forsvares å sende kopi av den skriftlige henvendelsen direkte til motparten hvis dette er nødvendig for å hindre tidstap av hensyn til egen klients interesser.

En rekke disiplinærsaker gjelder henvendelser til motparten om innbetaling av beløp som motparten av retten er blitt dømt til å betale. Det er gjentatte ganger uttalt av disiplinærorganene at direkte henvendelse om dette før dommen er blitt rettskraftig, er i strid med pkt. 5.3 da oppdraget som prosessfullmektig som motpartens advokat har, må anses å vare til dommen er blitt rettskraftig, jfr. U bind III (Disiplinærnemnden 1981) s. 125, U bind III (Hovedstyret 1982) s. 184, U bind IV (Disiplinærnemnden 1984) s. 9 og ADA-1997-D99 (Disiplinærnemnden). Om advokaten etter ankefristens utløp kan sende kravbrev direkte til motparten, vil kunne variere med omstendighetene. Er det grunn til å anta at advokaten fortsatt representerer motparten i de spørsmål saken gjelder, må henvendelsen rettes til motpartens advokat, jfr. U bind III (Buskerud krets 1982) s. 366 og ADA-2002-14 (Oppland krets mfl.). Varsler og begjæringer som etter loven skal sendes motparten, må selvfølgelig advokaten ha anledning til å adressere og sende til motparten, jfr. ADA-2001-37 (Bergen krets mfl.). I disse tilfellene bør imidlertid kopi av varselet eller begjæringen sendes motpartens advokat. Varsler som ikke er lovpålagt, må som hovedregel sendes motpartens advokat, jfr. ADA-2003-D97 (Disiplinærnemnden).