3)

Det er ingen forutsetning etter pkt. 5.3 at advokaten opptrer på vegne av en klient, så lenge henvendelsen gjelder en sak hvor motparten er representert ved advokat. Forbudet i pkt. 5.3 gjelder således også når advokaten er selvprosederende, jfr. U bind VII (Disiplinærnemnda 1994) s. 150. I avgjørelsen gjengitt i ADA-1998-D49 (Disiplinærnemnden) var oppdraget i ankeinstansen overtatt av en annen advokat. Det var likevel i strid med pkt. 5.5 at den tidligere advokat henvendte seg direkte til motparten. Er imidlertid motparten ikke lenger part i saken, må advokaten kunne henvende seg direkte til vedkommende. Eksempel på en slik situasjon fremgår av avgjørelsen i ADA-2001-114 (Oslo krets). Her hadde klienten overdratt sitt krav mot forsikringsselskapet på rettshjelpdekning til advokaten, og forsikringsselskapets advokat kunne da ta direkte kontakt med advokatens tidligere klient for å få opplysninger i saken.

Forbudet i pkt. 5.3 gjelder også når det offentlige er motpart, jfr. ADA-2001-D15 (Disiplinærnemnden). Det betyr ikke at vedkommende etat ikke kan kontaktes i andre sammenhenger, herunder også for å få generelle opplysninger om forvaltningspraksis på et område selv om opplysningene vil kunne ha rettskildemessig betydning i den sak tvisten gjelder, se avgjørelsen i ADA-1998-D56 (Disiplinærnemnden).