4)

Bestemmelsen håndheves strengt av disiplinærmyndighetene. Det fremgår da også av bestemmelsen selv at det bare er i helt spesielle tilfelle at advokaten kan ta direkte kontakt med motparten. For det første må det foreligge «sterke grunner», dvs. tungtveiende grunner, for en slik direkte henvendelse. Det vil være tilfelle hvis henvendelsen dreier seg om et spørsmål av stor viktighet for advokatens klient og henvendelsen ikke kan utstå til et senere tidspunkt.