ADA-1998-D56 (Disiplinærnemnden)

I en skattesak mot Staten ved fylkesskattekontoret hadde skatteyters advokat henvendt seg direkte til Skattedirektoratet for avklaring av et rettsspørsmål. Nemnden uttalte at det ikke i enhver sak reist mot det offentlige kan være fritt frem for saksøkers prosessfullmektig å henvende seg direkte til ulike etater. Advokaten må imidlertid fritt kunne gjøre bruk av tilgjengelige rettskilder uten at dette må klareres eller gå gjennom motpartens prosessfullmektig. Innenfor skatteretten er ligningspraksis av stor rettskildemessig betydning, og dette må enhver advokat kunne benytte seg av. Forutsetningen må være at det er selve rettsregelen som søkes avklart og ikke rettsanvendelsen på et konkret faktum i saken.