ADA-2000-56 (Oslo krets)

Advokaten hadde opptrådt i strid med god advokatskikk ved å tilskrive motparten direkte med krav om innbetaling av idømte saksomkostninger. Ankefristen var ikke utløpt, og motparten var representert ved advokat i saken.