ADA-2001-37 (Bergen krets mfl.)

Varsel om tvangsfravikelse etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18 ble sendt direkte til motparten. Dette var ikke i strid med pkt. 5.3 da det fulgte av loven at varselet skulle sendes direkte til saksøkte. Det ble heller ikke ansett å være i strid med god advokatskikk at kopi av varselet ikke ble sendt advokaten, men uttalt at dette med fordel kunne ha vært gjort.