ADA-2001-D80 (Disiplinærnemnden)

Motparten var et aksjeselskap. Få dager før hovedforhandlingen sendte advokaten brev til styret i aksjeselskapet v/styrets leder og varslet om at styreansvar ville bli gjort gjeldende mot styremedlemmene dersom selskapet ikke hadde midler til å dekke idømte saksomkostninger i den forestående sak. Dette ble ansett for å være i strid med pkt. 5.3 da brevet måtte anses å være sendt til motparten. At brevet gjaldt styremedlemmenes personlige ansvar, var ikke avgjørende da henvendelsen var rettet til styret, som i egenskap av selskapets øverste styringsorgan måtte likestilles med selskapet selv. Saken skilte seg derfor fra klagesaken gjengitt i U bind VI (Aust-Agder krets mfl. 1993) s. 493.