ADA-2002-D103 (Disiplinærnemnden)

Advokaten hadde sendt kopi av brev til motpartens advokat direkte til motparten. Disiplinærnemnden uttalte at dette måtte anses som en direkte henvendelse til motparten og
at advokaten hadde opptrådt i strid med god advokatskikk da verken tidsfaktoren eller andre omstendigheter tilsa at det forelå «sterke grunner» for en slik direkte henvendelse.