ADA-2003-D35 (Disiplinærnemnden)

Advokaten sendte brev direkte til motparten med varsel om tvangsfullbyrdelse dersom samværsrett ikke ble respektert. Varselet ble sendt under henvisning til tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18 med kopi til motpartens advokat. Disiplinærnemnden kom under tvil til at advokaten hadde opptrådt i strid med pkt. 5.3 ved å sende varselet direkte til motparten. Det ble tillagt vekt at varselet ikke var påkrevd etter loven da det dreide seg om tvangsmulkt etter barneloven § 48 og at man kunne ha gått direkte til tvangsfullbyrdelse uten varsel. Varselet som ble sendt til motparten, var en konkret faktaopplysning om at tvangsfullbyrdelse ville bli krevd hvis samværsretten ikke ble respektert, og et slikt varsel måtte sendes til motpartens advokat. Det forelå heller ikke andre særlige forhold i saken som gjorde det påkrevd for advokaten å sende varsel direkte til motparten.