U bind I (Oslo krets 1970) s. 95

Kretsstyrets flertall fant det ikke godtgjort at den innklagede advokat var kjent med at fordring var levert til inkasso. Advokaten hadde derved ikke opptrådt i strid med god advokatskikk ved å henvende seg direkte til kreditor. Mindretallet mente at advokaten ikke hadde utvist nødvendig aktsomhet da det var blitt varslet i brevs form om at kravet ville bli overlatt advokat til inkasso.