U bind III (Bergen krets mfl. 1980) s. 69

Advokatfullmektig hadde som oppdrag å bistå med å få opphevet et vergemål. I brev til den umyndiggjorte tok han også opp spørsmålet vedrørende et dødsboskifte til tross for at den umyndiggjorte var representert ved egen advokat under skiftet. Kretsstyrets flertall fant at advokatfullmektigen hadde handlet i strid med god advokatskikk. Mindretallet var uenig, men mente at advokatfullmektigen ved ikke å varsle vedkommende advokat om sin henvendelse hadde opptrådt i strid med kravet til hensynsfull opptreden overfor kollega