U bind III (Disiplinærnemnden 1981) s. 125

En advokatfullmektig hadde henvendt seg direkte til motparten vedrørende inndrivelse av tilkjent saksomkostningsbeløp etter en lagmannsrettsdom. Henvendelsen skjedde ved at han om aftenen ringte hjem til motparten før ankefristens utløp. Forholdet ble ansett å være i strid med god advokatskikk. Uttalt at motparten måtte anses å være representert ved den advokat som har opptrådt som prosessfullmektig, så lenge saken ikke var rettskraftig avgjort.