U bind III (Hovedstyret 1982) s. 184

Spørsmål om advokaten for den vinnende part kunne henvende seg direkte til motparten med anmodning om oppgjør av idømt beløp før ankefristens utløp. Hovedstyret uttalte under henvisning til forbudet mot å kontakte motparten i de etiske regler at et oppdrag normalt må anses å vare til den sak man representerer klienten i, er rettskraftig avgjort.