1)

Bestemmelsen kom inn i Regler for god advokatskikk ved revisjonen i 1991 etter mønster av den tilsvarende bestemmelse i pkt. 5.4 i CCBE Code of ConductMen også tidligere ble slik praksis som pkt. 5.2 omhandler, ansett for å være i strid med god advokatskikk.

Bakgrunnen for bestemmelsen er ønsket om å ivareta klientens interesser når det gjelder valg av advokat. Forbudene som pkt. 5.2 inneholder, ivaretar klientens rett til fritt å velge advokat og hans interesse i å få anbefalt eller henvist den advokat som best kan bistå ham. De samme hensyn ligger også bak bestemmelsen i Regler for god advokatskikk pkt. 3.1.1 om at en advokat ikke må påta seg oppdrag uten etter anmodning direkte fra klienten.

Etikkutvalget har i uttalelse nr. 30 av 22. mars 2012 vurdert om bestemmelsen er til hinder for at advokater knytter seg til en nettportal som formidler henvendelser fra potensielle klienter. Etikkutvalget la vekt på hensynet til klientens frie advokatvalg og at betalingen fra advokaten var fast og forhåndsavtalt og kom til at ordningen ikke var i strid med punkt 5.2. Uttalelsen inneholder en oppsummering av tidligere uttalelser om samme tema