2)

Bestemmelsen understreker at kollegial tillit og samarbeid er en forutsetning for at advokatene skal kunne ivareta sine klienters interesser på den beste måte. Det er særlig viktig at det motsetningsforhold som består mellom partene i en tvist, ikke smitter over på advokatene. I Regler for god advokatskikk pkt. 1.2 tredje ledd er det fastsatt at advokaten har krav på å ikke bli identifisert med klientens standpunkter og interesser.

Klientens interesser vil ofte være best tjent med at en tvist forsøkes løst i minnelighet. Skal advokaten kunne lykkes med å oppnå en minnelig løsning som klienten er tjent med (jfr. pkt. 3.1.3), vil det regelmessig være en forutsetning at advokatene har tillit til hverandre og kan samarbeide på en profesjonell og saklig måte.

Kollegial tillit og samarbeid mellom advokatene er viktig ikke bare av hensyn til advokatenes klienter og advokatene selv, men også for andre som advokatene har kontakt med i saken. Særlig for domstolenes og andre konfliktløsende organers arbeid er det av betydning at samarbeidsforholdet mellom advokatene er godt.