5)

 Kravet til hensynsfull opptreden overfor kolleger innebærer imidlertid ikke at man skal gå så langt i å ta hensyn til en kollega at det går utover klientens interesser. Det er klientens interesser advokaten skal ivareta, og advokaten må for å kunne gjøre dette på beste måte, være uavhengig av andre hensyn og interesser, jfr. pkt. 1.2 note 4 og pkt. 2.1.1 note 3). At klientens interesser alltid må komme først, er kommet til uttrykk i pkt. 5.1 annet ledd for så vidt som det er fastsatt at kravet til hensynsfull kollegial opptreden bare gjelder så langt det er «forenlig med klientens interesse». I CCBE-reglenes pkt. 5.1.1 er dette uttrykt ved at det er fastsatt at advokatens kollegiale opptreden «aldri (skal) tjene som grunn til å sette yrkets interesser opp mot klientens». Eksempler fra disiplinærorganenes praksis hvor kollegial hensynsfullhet har måttet vike for klientens interesser er avgjørelsene i U bind III (Disiplinærnemnda 1983) s. 312 og U bind VI (Disiplinærnemnda 1993) s. 438.