U bind II (Disiplinærnemnden 1979) s. 327

Advokaten hadde ikke opptrådt i strid med god advokatskikk ved bistand i en inkassosak. Klagen var fremmet av motpartens advokat som av den innklagede advokats klient hadde fått seg overlevert to brev som den innklagede advokat hadde skrevet til klienten. Grunnlaget for klagen var brevenes innhold og den uttrykksform som var benyttet. Nemnden uttalte at disse brevene ikke kunne benyttes uten samtykke fra innklagede advokat og aller minst som grunnlag for en klage til disiplinærmyndighetene. Bemerket at saken var av betydelig prinsipiell interesse idet den gjaldt den grad av integritet en advokat må ha i forhold til en klient. Beskyttelsen av denne integritet er et helt sentralt ledd i advokatyrket, og det er en konsekvens av dette prinsipielle utgangspunkt at innklagede advokat ikke kunne anses å ha opptrådt i strid med god advokatskikk.