U bind III (Disiplinærnemnden 1983) s. 312

Advokaten hadde ikke opptrådt i strid med god advokatskikk ved ikke å ha varslet kollega om at han ville påstå rettergangsbot. Uttalt at kravet til hensynsfullhet overfor kolleger tilsier at kollegaen varsles om krav om personlig ansvar før de fremsettes. Men i dette tilfellet ble innklagede advokats forklaring om at det ikke var tid til å varsle på forhånd, akseptert, og det ble uttalt at under slike omstendigheter måtte ivaretakelsen av klientinteressene gå foran hensynet til kollegaen.