U bind V (Disiplinærnemnda 1990) s. 488

Advokat som bobestyrer i et konkursbo opptrådte i strid med god advokatskikk ved å ha begjært skriftlig fullmakt fra en annen advokat som på sin klients vegne rettet krav mot boet. Nemnda uttalte at den ikke kunne se at det forelå noe i saksforholdet som begrunnet en slik anmodning. Det ble også uttalt at det var unødvendig og lite hensynsfullt av bobestyreren å meddele dette standpunktet ved å sende kopi av brevet til advokatens klienter og revisor.