U bind V (Oppland krets mfl. 1989) s. 240

Referert under Regler for god advokatskikk pkt. 5.4.