U bind VII (Disiplinærnemnda 1994) s. 173

Advokaten hadde fremmet krav mot en kollega direkte overfor kollegaens forsikringsselskap uten først å kontakte vedkommende kollega. Dette var i strid med god advokatskikk selv om det etter forsikringsavtaleloven var anledning til å rette kravet direkte mot forsikringsselskapet. Uttalt at advokaten av hensynsfullhet overfor sin kollega burde ha tatt saken direkte opp med denne før det ble rettet henvendelse til forsikringsselskapet. En slik henvendelse til kollegaen ville dessuten kunne ha bidratt til bedre klarlegging av faktum og unngåelse av unødige tvister. Det kunne heller ikke ses bort fra at advokaten kunne ha ønsket å ordne opp i saken selv i stedet for å benytte seg av forsikringen.