U bind VII (Oslo krets 1995) s. 440

Kraftig uttrykksform i klage til departementet var ikke i strid med god advokatskikk. Klageren var advokat, men han hadde i angjeldende sak opptrådt som styreformann. Regler for god advokatskikk pkt. 5.1 om forholdet mellom advokater kom derfor ikke til anvendelse. Innklagedes uttrykksform ble vurdert i forhold til Regler for god advokatskikk pkt. 1.3, og disiplinærutvalget kom til at advokaten ikke hadde opptrådt i strid med god advokatskikk.