1)

Regelen ble tatt inn i de etiske regler ved revisjonen i 2001 under henvisning til den tilsvarende bestemmelse i CCBE Code of Conduct (pkt. 5.6).CCBE-reglenes pkt. 5.6 ble opphevet i 2002. Grunnen til dette var at denne bestemmelsen hadde regler om plikt for den nye advokaten til å forvisse seg om at den tidligere advokat fikk oppgjør for sitt salær og sine utgifter, noe man anså å være uforenlig med dagens syn og kravet til effektiv konkurranse. Også de norske regler hadde tidligere en bestemmelse som begrenset adgangen til å overta et oppdrag før den tidligere advokat hadde fått oppgjør fra klienten, men denne bestemmelsen ble fjernet i 1989 etter pålegg fra prismyndighetene.